Friday, February 15, 2019


Monday, January 21, 2019

Gur Pitha

Gur pitha cini pitha,
Narak'-narak' sunum pitha.
Haire pitha! gur pitha,
Gota bochor ing disa kam do.

Hopon ayo dul pitha,
Sim sandi baha leka.
Ing ayo dul pitha 
paila-pukhuri lekam phulaw kot'a re.

Mami Burhi dul pitha,
Kortal ma jhanjh leka.
Haire pitha! Tala regem phulao kot'a re.

Marang ayo dul pitha,
Motor gadi chak leka.
Nase-nase dhare-dhare tem phulao kota re.

Jom rehom ketej-ketej,
Togoj rehom  retej-retej.
Haire pitha! Gur pitha,
Am so pitha taral basalem hui akan do.

Gorom burhie tahe kana,
Dalic' perec' gur pitha.
Haire pitha! gur pitha,
Bochor -bochor ing disa mea re.

Sebelok' rehon jom mea,
Sabagok' rehon jom me.
Haire pitha ! Sunum pitha,
Gota bochor ing uihar kam do.

Fulak' rehon jom mea,
Chopodok' rehon jom me.
Haire pitha! amdo pitha,
Oho pitha~ deya kema re.

Akhan ma jatra kan,
Tite latak' bonga pitha.
Haire pirha! towa pitha,
Am do pitha jion lagit' ge.

Sohrai kan Sakrat kan,
Am do pitham tahen gea.
Haire pitha! gur pitha,
Sawta reak arichalim jogaw akad do.

Sorog puri Sohrai rani,
Marang dai do darai kan.
Dese nayo mase nayo,
Gur pitha do nayo dul tabon me.

Dul pitha tege nayo,
Peda doko sumanok'.
Gur pitha tege nayo,
Bonga doko tirpitok'a re.

Hale ko jom jel pitha,
Sasang-sasang patra pitha.
Numin marang Sohrai nayo,
Gur pitha bang khan do micha gea re.

Gur rege sebel menak,
Gur rege herem do.
Haire pitha! sunum pitha,
Am do pitha peda koyem bodhaw kowa re.

Gur pitha cini pitha,
Narak'-narak' sunum pitha.
Haire pitha! gur pitha,
Gota bochor ing disa kam do.

©Saheb Ram TuduTuesday, December 25, 2018

आतंाग इंग चोम बांग चो,

आतंाग इंग चोम बांग चो,
सेरमा लातार धुड़ी धारती रे?
गोंग इंग चोम बांग चो,
ओंतोर ताला बाहा बागान रे?

बेठार इंग चोम बांग चो,
सोना मची रूपा गांडो रे?
झीक़ आङ चो बांग चो,
ओंतोर कपाट धीरी दोलान दो ?

अविल आङ चोम बांग चो,
नुतात डाहार रे दिया माली दो ?
अाराव आङ चोम बांग चो,
गुतू-गालांग बाहा माली दो ?

नोवा अाड़ंाग दो आम खोन गे ,
आम खोन गैं हाताव आकात।
आम गें चाल आम कान ,
आम गें रूअड़ आम कान सोबदिन लागित ते। 

आर मीत धाव, आर मीत धाव
सिसिर ते लोहोक धारती रे ,
पांजा इंग चोम बांग चो ?
गांग नाइ - सुड़ा नाइ नाड़े रे ?

सांगिङ इनां मेनखान,
दानांग  इनां मेनखान,
नुमिन मारांग नागरहा रे ,
खोज तोलासिंग चो बांग चो ?

इंग दो आमरेन ,आम रेन गें तहिना ,
रुवड़ हिजुक आङ जायजुग लागित गे।
जोड़ा समुद दाक़ लेका दुल मिदूक आलांग ,
गांग नाइ-सुड़ा नाइ लेका गे।

आतंाग इंग चोम बांग चो,
सेरमा लातार धुड़ी धारती रे?
गोंग इंग चोम बांग चो,
ओंतोर ताला बाहा बागान रे?


  

Friday, August 10, 2018

आदिवासी संताल समाज रे चितर बेनाव रैयाक नागाम:

चाय-चाम्पा गाड़ दो लिलिबीची ,
बादौली-कोइन्डा लिखोन गोरहोन।
दायागे  चाय-चाम्पा बाडोली-कोइन्दा ,
दायागे गाढ़ बो बगियात कान । ।

नोवा सेरेंग दो एकेन आबोआक ओड़ाक-दुआर खोन बो लागात ओचोक कान नागाम काथा दो बाई लाई एदा मेंखान ओना साव ए लाइ ओचो एदा आबो दो सारी गे ऑल लिखन रे दो तीनक सोरोस आर गाखुड़ (creative )बो ताहे काना। आर नित हों नुनाक ओभाब आर कोचलोन साहाव कातेक मेनाक बोना। आबोआक मायाम रे ओना creativity नित हों सारसावक कान गेया.

आबोआक़ नागाम रे से नोवा पृथमी रे  मानमी कोवाक लिखोन/चितर नागाम दो नोवा सेरेंग ताला तेगे बडाई यामोंक काना. मेनखान भारत दिशोम रे चित्र आकाव से चितर ओल बेल रेयाक़ पोंथा दो दाण्डेर रे ताहेन अोक्तो  खोन गे येंल यामोक काना। ओका दो ३०००० बी. सी.-२५००० बी. सी. आसे-पासे भीमबेटका रे से हजारीबाग रे मेनाक़ दांदेर ताला तेगे बड़ाय यामोक काना। आदिवासी को नित हों बिश्वास मेनाक ताबोना जे हड़प्पा आर मोहनजोदाड़ो रे आबो आक अरिचली ताहें काना ३३०० -१३०० बी. सी. इ. लाहा। आबोआक लाय लाक्चार आर सापाप को दो ठीक सहीं नित हो दिल्ली संग्रहालय रे दोहो मेनाक ा. ऑडी सोहोज तेगे सिरेमिक ार शिल्ड रे मेनाक मुखान चितर दाराय ते नाहाग जुग रे हों ओना ऑल बेल बो कोराव ईदी एदा. नोवा सभ्यता रे आरो एटाक जाति को निसचोय को ताहे काना मेन खान आदिवासी जाति बांग को ताहे काना मेन तेदो बाबों माना केया।  चितर गे जाहान जातियाक अारिचाली लाई लाक्चर आर नियाम नेमाचार रेयाक नागाम गेय तोल रकाब ताहे से ओना गेय चितार ताला तेई उदुग सोदोर ताहे।

 चितार बेनाव दो एटाक - एटाक सभ्यता रे जेलेका नेल नाम आंकना ओनका गे ओना को संताल मानमी से आदिवासी मानमी टाला रे हों भित चितर टाला ते आर कुंदाव चितर टाला ते सदर आकाना.
नोवा को ओल बेल दो मानमी जिओन रे आडी तेक गे मीत टेन दामनांग जिनिस काना।  नोवा को चितर दराय तेगे बिर बुरु सेंदरा खोन एहोब काते। मालजाल उपुरुम आको , उन्कुआक गोठोंन आर प्रोपोरशन बुझाव आको लागित गे जोताथ मीत टेन होर ताहे काना।    जिनिस को हुदिस भाबना कतेक ओना ओका लेका ते आरो डेवेलोप से तौलराकाब (कंस्ट्रक्ट) हूयूक आ ओना भाबनाचीनता /दिस हुदिस  रे मूल होर ए तेयार ताहे। बोहोक रेयाक भाबना से कल्पोना दो ओल ताला ते ओना आका व ताला ते से चितर ताला तेगे बडाय नाम दारेयाक आ।  मानमी जीवन  रे   नोवा
अारिचाली बाहा-सोहराय से दासाँइ -काराम बापला-बिहा पोरोब-परबान रे गेच गुरीच से ऑल पोताव ते अबोरेन गोगो आर यो ताको नोवा अारिचाली को जिवेद दोहो आगू आकादा।  आबोआ प्रकृति सालाक तीनाक जोपडाव से दुलाड़ सगाई मेनाक ताबोना ओना दो नोवा ऑल बेल को ताला तेगे सोदोरोक काना।  दाण्देर भित चितर ऑल बेल रेयाक़ आरी दो नित हो आबो समाज से आदिवासी समाज रे नेल नामोक ताहे। ओना लेका जियोली से मानमी आर चैड़े-चिपुरुक दो नित हो बॉन बेनाव को गे ताहे।  हाती-सादोम दो नित हो लेखनिया दरी, मिर्जापुर रेयाक़ दाण्डेर रे मेनाक भित चितर  लेका गे बो बेनाव को ताहे।

बाहा नाड़ी जीव जियोली आर ज्यामितीय मुखान को अकाव रेयाक़ अरिचली दो नित हों मेनाक गेया। नित दो आबो आक नोवा अरिचली चिकाते बो लाहा इडिया से बो पासनाव इदिया ओना गे लाकति मेनाक आकादा.

नित दो संताल समाज रे चितर बेनाव रेयाक़ लाकति दो चेदाक मेनाका  ?
चितर दो लाच दाका आप असुलोक होर मोतो दो बंग काना. जहाँ सभ्यता गे तिहिंग धाबीक नोवा पृथ्मी रे अाच् आक कीसंाड़ तेक दो मूर्ति, चितर आर एटाक -एटाक छुतार शिल्पी दा राय तेगे बा डाय यांम ओचो अाकाना।  

 • चितर गे आबो समाज रेयाक़ नागाम आर हिजुक कान दिन रे अबॉयक नागाम अबोरेन पो पोंगरा से दिशोम होड़ को ताला रे तोल जोगाव आरे उदूक सोदोर दाड़े आर थाम खूंटी दो।
 • चितर अकाव ते आबो समाज रेयाक दुःख सुख आर सम्बाद दिशोम होड़ को साँव बो हापाटिंग दाड़ेयाकआ।  
 • चितर गे आबोआक मारे गाम कहानी कुडुम को  ऑल बेल से कुंडाव ताला तेइ जोगाव आरे उदुक सोदोर आ चितर गे काहनी कथनि लाई रेयाक़ मारंग माध्यम से सापाप दो।
 • नोवा गे जहान दिस हुदिस को मुखान एमॉक रेयाक़ पाहिल धाप दो। 
 • चितर गे समाज हारा बुरुई आर डाहर उनुदुक इक दो. 
 • चितर गे मीत टेन सभ्यता आर जाति रेयाक़ उपुरुम कानाई। उनी गे जाति अरिचली रेयाक़ मुखान अार आरसी दो. ओना खातिर ते चितर अाकाव सेंड़ा दो अडी लाकति यानाक जिनिस।   
 • चितर दो मानमी ओंतोर गारहाव आर नापायोक रेयाक़ रान। 
 • चितर दो ठाकुर साव गपालमाराव से सागाई तोल रेयाक़ होर। 
 • चितर दो मानमियाक स्कील आर creativity enhance से बढ़ाव लागित मरांग होर. 
 • चितर दराई ते फाइन आर्ट्स रेयाक़ जुदा जुदा पहटा से डिपार्टमेंट को चलाव गानोक आ। 
 • फाइन आर्ट्स रे ५ गोटंग हटिंग BFA Course दाराई ते इंट्रोडूस हुई आकाना। उनिवेर्सिटी/विश्वविद्यालय  पीछा जुदा -जुदा गेया जे लेका :
          1.   पेंटिंग
          2.   मूर्तिकला /प्लास्टिक आर्टस,
          3.   पॉटरी एंड सेरामिक आर्टस
          4.   एप्लाइड आर्टस
          5.   टेक्सटाइल डिज़ाइन एमान.
          6.   ग्राफ़िक एंड प्रिंट मेकिंग

 • मूर्तिकला ते लाटू छूता र आर मिट टेन इंस्टालेशन आर्टिस्ट एम् हुई दारेयाक़  आ। 
 • पेटिंग /मूर्तिकला दराई तेदो आर्टवर्क को कोराव सांव फिल्म डायरेक्शन , आर्ट डायरेक्शन, फैशन डिज़ाइन exhibition डिज़ाइन आर आडी उतर डिज़ाइन कोर्स को भबिष्यात रे कोराव रेयाक डाहर तेयारोक ताहे। फोटोग्राफी, जर्नलिज्म आर Museology (मुज्योलोजी) एमन तेयाक हो. 
 • सिरेमिक आर्टस एंड गिलास आर्टस दाराय तेदो समस्तो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव काज को आर टाइल्स एंड सेनेटरी डिज़ाइन सेन हों कोर्स को कोराव गानोक आ। 
 • एप्लाइड आर्टस ते दो फोटोग्राफी , बुक इलस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन , advertisement एडवेर्टिजमेन्ट एंड आईटी कंपनी कोरे वेब डिज़ाइन आर UI एंड UX एंड एटाक डिज़ाइन फील्ड कोरे चाकरी नाम रेयाक़ ऑप्सोर नामोक ताहे। 
 • ओनका गे  विश्वविद्यालय  कोरे माचेद, प्रोफेसर आर खोंदर्डोयो लेका ते ऑप्सोर नामोक आ। 


      

Thursday, August 9, 2018

जिओन् चरित रेयाक् मित् झालाक :

इनाक् जानाम दो पुरुलिआ रेआक् भूर्कुन्डाबाड़ी रे हुइ अकाना.  ओना आतो रे इन्याक् ताहेनोक्   आर काटिच्  रे खिल्डु एनेच् आतेक्  हारा बुरुक् दो इन्याक्  जिओन् रेआक् अल-आकाव होर रे आडी माराङ्ग् गोड़ो एम अाकादा. आले बारगे दुआर रेगे अन्जिर दारे, सिन्जा दारे ,अम्बरा दारे आर सिमा रे जानुम दारे हो मेनाक् आकादा. नेतार दो बापु रोहोइ आकात् काश्मार आर कुद दारे हो हुइ आकाना. मात् दारे दो आडी जासति काइ ते ताहे काना.  

गिद्रा कोवाक् होड्मो आर हाताङ्ग् हाराक् बुरुक् रे एकेन गोगो -बाबा ,दाकाइ एरा से बापु हाड़ाम ताकोअक् गोढो सांव - सांव नोवा प्रकृति रेआक् आडी मारान्ग गोडो सोपोहोद् ताहेन ताहे. उनुकुआक् दारे उमुल दो सिसिरजविच्  आक् दुलाड़ उमुल गे धारति एन्गात आक् सोरेस दुलाड़ गे . आदो इन्याक्  कटिच्  बेला दो तोवा-ताबेन , घोर-दाहे से चा-खोटखोटी (रोहोड् ब्रेड ) को जोम बाड़ा कातेक् ओना सिन्जा बुटा रे सेन कातेक् सिन्जा ठोयात्  रे दाका उतु खिलोद आर गिद्रा को  सांव सागाड़ गाड़ी रेयाक्  खिलोड।  बापू हाड़ाम दो इंग लागित्  मित टेन सागाड़ गाड़ी बेनाव आकादिन्ग ताहे आदो ओना को रे ले देज् बाराक् आ आर पारि -पारि तेले ओरोक् आ आर बापु हाड़ाम तोल झिला दो, तिकिन तारासिन्ग सिञ्जा बुटा रे झिला - झिला जापिद् दो आडी रास्का आनाक् दिन ताहे काना । झिला - झिला जापिद् दो इन्याक् कटिच बेला रेआक् हेवा ।

आदो उन काटिच्  ओक्ते रे इंग दो ओना सिंजा ठोयात्  को हुसिद चिकड़ कातेक्  दाका उतु रेयाक्  सामान कोदो बेनाव एत् ताहे. आले आतो चारिया खोड़ दाड़ा लेरे सोहराय रे भीत लिखन एम् नेल नामा।  ओना दो गोटा बौछार जापुद दिन हाबिक्  डाक्  रे अावरिये अरुब साफा हाबीक्  प्रदर्शनी रे ओना दो ताहेन ताहे।  ओनाते  इंग लागिद्  दो ओना सेच्  मोन लावेरोक्  दो सोहोज गे ताहे काना।  पाखा बेड़हाय से दुवारा रे नाना आर काकी गो ताको आक्  कुंदाव लिखान  सोब दिन लागिद्  इनयाक्  मोन ए लावेर अाकात्  तिंया।  ओना जालना पाखा लिखोन रे कटुप्  ओर-आचूर दो इन्याक् काटिच्  बेला रेयाक् हेवा.   

उनकू गे इंग रेन माचेद दो।  इंग आयो हों मारांग माचेद आर उनकू ओड़ाक  पहटा रेन मामा रेन कुड़ी आर दीदी ताको गए नोवा आर्ट फील्ड सेन दोको लावेर आकादियाँ।  आतो रे सानाम ओराक रे नोंकान नानान   ओल बेल दोम यांम गेया।
कुल्ही से बाड़गे दुवारा रे हाथी आर सदोम  आर काठ सिलपिंग रे कुंडाव बाहा दो नित रेहों झाक -झाक मेनाक गेआ।
ऊनी बेनाव गंाडो को ओकारे नपाय नापाय बाहा को बेनाव मेनाक्  आ।   बापु हाड़ाम दो काठ मिस्त्री ए ताहे काना।  काठ सिलपिंग, गांडू , माची , नाहेल , डांगरा गाड़ी , लावका-डूंगी आर हासा रेन नापाय नापाय जियोली कोई बेनाव एत् को ताहे . आडी निखुत ए बेनाव एत् कान ताहे . ओडाक् रोक् लाक् से ओड़क्   दब् आर साराव कामी कोरे दो आडी गखुद ए ताहे काना ।  इङ्ग् लगित् दो उनि मरन्ग गुरु ।

गर्मी छुटटी रे मामा ओड़ाक चालाक दो Summer Workshop Camp लेका हुयुक कण तिंग ताहे।  मामा ओड़ा रेयाक अंजीर बूटा  आर जोजो बूटा दो िन्याक ब्रेकफास्ट रेयाक जाएगा हुयुक कान तिंग ताहे।  सेताक खोंन गे दारे रें चोगा कोत कान ताहे। अंजीर जोम जोजो जोम लोवा जोम दो इनाक रस्का आना क दिन हुयुक कान ताहे।  कदम्ब दो उनाक बांग इंग कुसी अात कान ताहे।
तिकिन बेड़ा दो आतो गिदरा को सांव दुड़ुप  काते पुखुरी खोंन हासा रेयाक दिकची चेलांग कड़ाही आर कड़छू - बोकात बेनाव दो उनको मामा रेन कुड़ी कोको सेंडा आङ कान  आर ओना को रोहोड् एन पोरे दो मोन्ज् गे गोयन्ठा सेंगेल रे हासा पुतुल दो आडी चेहरा को नेलोक कान ताहे।
मामा ओड़ाक रेगे सेतक बेड़ा रेयाक दिन सोहराय बोंगा डांगरा आडा टांडी रे खेत पीड़हा को चीकाड़ काते मोन्ज गे ओड़ाक दुआर खिलोड तुलुच हासा चाका रापाक काते।  सागाड़ गाड़ी ले बेनाव  एत नोंका काते गे काटिच बेला दो मैटेरियल्स एक्सप्लोरेशन (जिनिस पोत्रो खोंडोरोंग  ) रेयाक सेशन दोहोइ आकना।
Class IV खोंन गे इंग दो प्रेरना आर्ट स्कूल रे भर्ती हुई ऐना। भर्ती पोरे एकेन पेंसिल ड्राइंग गे सेंड़ा हुय लेना।  नीता सामंता आर शक्ति दास दो अडी भागे माचेद किन ताहे काना।
उनकिनाक्  उडुक्  रे ३र्ड साल धाबीक्  डिप्लोमा आर्त परीक्षा को एम् हुए ऐना। 1996 साल VII क्लास रे उन दो संत जॉन ब्रिटो हाई स्कूल, महेशमुंडा ,  गिरिडीह रे भर्ती हुई ऐना।  क्रिस्चियन हॉस्टल रे ताहेन इंग एहोब केदा।
नित दो जियोन रे संताल समाज रेयाक मूल सरियाड़ /दर्शन खोंन साहा कातेक जीशु मसीह आक्  सरियाड़ आर उदुक्  होर रे जियोन एहोब ऐना।  रोज हिलोक्  गिरजा चालाक्  दो आलेयाक नियम हुए ऐना। आर अ ोंडे गे जीशु मशीह आक्  क्रुश होर रेयाक चितर को इन्याक् ओंतोर रे अाडी गहीर प्रभाब पड़ाव लेना।  ओन्डे गे ग्रीटिंग्स निये अाडी आर्ट वर्क को कोराव हुई ईदी ऐना आर नोंका ते इंयाक चितर जिओन दो लाहा ईदी ऐना। 

अोण्डे खोन हेंच काते आबार आर्ट स्कूल रे भर्ती ऐना। 2000 रे  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय लागित इंग अप्लाई केदा। 2001 साल रे faculty of Visual Arts, BHU, Varanasi रे भर्ती हुई ऐना । 2008 रे MFA Sculpture पढ़ाव मुचद काते आबार लाहा सेच्  पाढ़हाक्  लागित 2008 National Institute of Design रे इंग बा बांग लाइ आई तुलुच परीक्षा को एम् केदा। भर्ती हाताव घड़ीक्  उनियाक्  दोरकर पाड़ाव ऐना ओकोई  पोइसाय  एमा।  मेंन केदाई- आरहों गिदरा मेनाक कोवा उनकू आक्  खोरोच मेनाक्  आ।  आम्दो आमते नेल जोन्गोत्  में जुदी दारेक् खान।  इंग इंग मेता देया  आमाक्  सही एकेन चाय बाद बाकी दो बैङ्क ए नेल ठिका आर माझे माझे आमाक्  दुलाड़।  SBI पाल्डी  खोन लोन हाताव हुइ एना ।  नोंका कातेक NID एनीमेशन फिल्म रे PGDPD कोर्स कातेक कोलकाता रे Cognizant रे एसोसिएट लेकते कामी काना ।   
                       

Tuesday, July 3, 2018

इन्याक् जापिद् आकाद जिवी


इन्याक् जापिद्  आकाद जिवी,
इन्याक् गोच् आकान ओन्तोर.
इङ्गे कुलि इदिन्ग् तिहिङ्ग् ,
इङ्ग् ए चेङ्घाव इदिन्ग् ओर -ओर ।

आम् गे तोम एमादिन्ग ताहे सान्हेत् ,
आम गे तोम चाल आदिन्ग ताहेन दुलाड़ डाली ।
तिहिङ्ग् आम ठेन खोज कान जिओन,
तिहिङ्ग् आम ठेन खोज कान जिओन् नाड़ी।

इङ्ग्- इङ्ग् आतेन एत् कान ताम् आमाक् राक् ,
इङ्ग् इङ्ग् आन्जोम एत् कान ताम् आमाक् गेराङ्.
अमिन्ग दुलाड़ मे ताहे नोवा काथा लअय साना इदिन्ग
नोवा धुड़ी- धारति खोन बिदाक् माराङ्.

आमाक् इन्याक् दुलाड़ दे लाङ तोल जोड़ ाव,
सोनेरो सिकरी आर रूपेरो सिकरी तेलान्ग झान कात्.
सिङ्ग् चान्दो आर  ि ञन्दा चान्दो रान्त् लेका,
नोवा सेरमा पुरी रे जायजुग लगित् झाक-झाकात्.

बिंदी गानाक् दाक् लेका दुलाड़ ताहे गाक् -गाबान
चारियो - खोण्ड् पृथिमि रे दुलाड़ ताहेन ले-लेगेच् .
आर चेक् चोञ नेहोर मे बादति,
बानुक् तिहिङ्ग् जाहानाक् आम ठेन खोन सारेच्.

दे देला तिहिंग ओंतोर अंाजोम तिंग में।
दे देला जीवी आते न तिंग में।
होय लेका किछु ए मेनेक् मेनेक् ,
साकाम लेका किछु ए इशारा एत् मे .

By Saheb Ram Tudu,
4th July 2018, Kolkata
  

Monday, May 28, 2018

तिनाक काथा ताहे एना बाकी,

तिनाक  काथा ताहे एना बाकी,
तिनाक फागुन ताहे ऐना बांग येंल।
 तिनाक कुनामी पारोमेना ,
नोआ मेत रे तेरडेज बांग येंल।

नोवा ते आमेम मेन केआ,
इंग दो आम ओहोइ दुलाड़ में।
नोवा ते आमेम मेन केआ,
इंग दो आम ओहोइ उयहार में।

बुरु लेका नित हों तेंगो गे मीणां ,
गीतिल लेका आवरिंग इंग गेजेरोत। 
जुदि बारीच एम् कोयाक होर एत,
रास्का तें दारामा ओकाम कोयेत। 

आर साहेन्द तीनाक इयांक मैनाक ,
लेखा-लेखा तें जिमा आमा। 
आर नोवा ओंतोर रे अामाक उयहार ,
बाई -बाई तें चाल आमा।

डार पेरेच नुडूक़ बाहा,
आर दो आलम आगुआं। 
सानाम जिनिस इंग आतु कादा,
नोवा फागुन ओका को मेताक नालोम साजावां।    
   
by-Saheb Ram Tudu,
29/05/2018